sobota 31 Lip 2021
header01
header02
header03

KOŃCZY SIĘ CZAS SKŁADANIA WNIOSKÓW

Tylko do 15 października osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wsparcie przysługuje uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej (z wyjątkiem uczestników, którzy są mieszkańcami domów pomocy społecznej), uczestnikom środowiskowych domów samopomocy, podopiecznym dziennych domów pomocy społecznej oraz placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu w powiecie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Konsekwencją wydłużenia terminu przez PFRON jest zmiana kryterium. Mówi ono, że pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od 9 marca do 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września), możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

– W związku z podjętą 3 września uchwałą zarządu PFRON uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, jednak wnioski złożone na wcześniejszych wersjach formularzy zachowują ważność. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – informuje PFRON.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

(op)

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą tradycyjną. Można też skorzystać z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (tel. 55 646 18 00 i 55 279 99 15).