niedziela 17 Paź 2021
header01
header02
header03

WSPARCIE DLA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie objęło w ubiegłym roku pomocą w procesie usamodzielnienia 54 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Młodzież może liczyć na pomoc pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po osiągnięciu pełnoletności osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka czy też placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.

– Młodzież zostaje objęta pomocą, mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Pomoc ta jest realizowana poprzez pracę socjalną, pomoc pieniężną i rzeczową oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i w znalezieniu zatrudnienia. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownik socjalny, wspólnie z wychowankami i ich opiekunami, opracowywali indywidualne programy usamodzielnienia. Młodzi ludzie opuszczający zarówno rodzinną, jak i instytucjonalną pieczę zastępczą mają często poważne problemy z samodzielnością i samooceną, dlatego program usamodzielnienia zakłada systematyczne wspieranie i motywowanie podopiecznych oraz monitorowanie podejmowanych przez nich działań. Podstawową rolą prowadzącego proces usamodzielnienia jest posłużenie się możliwościami samych wychowanków, a także rozwijanie indywidualnego potencjału drzemiącego w młodym człowieku. Działania oparte na takich przesłankach mają szansę doprowadzenia do usamodzielnienia i uniezależnienia się młodych ludzi od służb społecznych – twierdzi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Program usamodzielnienia określa sposób i formy współdziałania i wspierania osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem, uzyskania wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej, uzyskania kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, podjęcia zatrudnienia, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, a także pomocy w uzyskaniu przysługujących świadczeń.

– Ogromny nacisk kładziemy na to, aby młodzi ludzie uczyli się i zdobywali kwalifikacje zawodowe zgodne z ich możliwościami i aspiracjami. W 2020 roku 5 spośród 47 usamodzielnianych osób kontynuowało naukę studiując na wyższych uczelniach. Ponadto młodzież usamodzielniana kontynuowała również naukę w szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych oraz w szkołach specjalnych – podsumowuje Renata Majda.

(jk)

Jakie wsparcie finansowe?

Pomoc pieniężna i rzeczowa w ramach usamodzielnienia uzależniona jest od indywidualnej sytuacji usamodzielnianego wychowanka i była przyznawana przez PCPR w formie:

  • pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, w wysokości 30% kwoty 1 763 zł, tj. 528,90 zł do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia (dot. osób, wobec których obowiązuje ustawa o pomocy społecznej), nie mniej niż 526 zł miesięcznie na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia (dot. osób, wobec których obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
  • pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości od 100% do 400 % kwoty 1 763 zł. Wysokość procentowa jest uzależniona od rodzaju rodziny zastępczej lub placówki oraz czasu pobytu w poszczególnych formach opieki. Pomoc ta wypłacana jest jednorazowo (dot. osób, wobec których obowiązuje ustawa o pomocy społecznej), w wysokości od 1735 zł do 6939 zł w zależności od rodzaju pieczy zastępczej, którą osoba opuszcza oraz od okresu pobytu w niej. Pomoc ta wypłacana jest jednorazowo lub w ratach, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia (dot. osób, wobec których obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
  • pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości od 1763 zł (100% podstawy) do 5289 zł (300% podstawy) – dot. osób, wobec których obowiązuje ustawa o pomocy społecznej, w formie pieniężnej lub rzeczowej w wysokości od 1577 do 3154 zł, wypłacanej nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia (dot. osób, wobec których obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).