piątek 18 Cze 2021
header01
header02
header03

„POMORSKIE DZIECIOM” – PCPR PRZYGOTOWUJE WNIOSEK

Samorząd powiatu będzie uczestniczył w projekcie „Pomorskie dzieciom”. Celem projektu, realizowanego przez samorząd województwa pomorskiego, jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

Wsparcie udzielane ma być dzieciom i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także objętych opieką hospicjów domowych. Pomoc ma być skierowana także do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kadry realizującej specjalistyczne usługi w hospicjach domowych dla dzieci.

– Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku, który złożymy do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Planujemy wsparcie dla ok. 40 dzieci w rodzinach zastępczych oraz dla wszystkich dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz pracowników. Wniosek musimy złożyć do 15 czerwca. Na razie jesteśmy na etapie ustalania szczegółów, które ujmiemy we wniosku – twierdzi Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Projekt „Pomorskie dzieciom” ma być realizowany do końca czerwca 2023 roku. W jego ramach przyznawane będą granty na wybrane usługi społeczne. Efektem projektu ma być objęcie wsparciem ponad 2,5 tys. dzieci i ponad 600 pracowników placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pracowników hospicjów domowych z województwa pomorskiego, w tym z powiatu kwidzyńskiego. Ze wsparcia projektu „Pomorskie dzieciom” będą mogły skorzystać również rodziny zastępcze i pracownicy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Projekt został uzgodniony i uzyskał akceptację wojewody.

(jk)