środa 27 Sty 2021
header01
header02
header03
Drukuj

Statut Fundacji Misericordia

                                                                 S T A T U T

                                                     ===================

                                                      Fundacji „ MISERICORDIA”

 

                                                                R o z d z i a ł  I

   

                                                        Postanowienia ogólne

                                                                       §  1

 

 1. Fundacja „Misericordia; zwana w treści Statutu Fundacją, została ustanowiona w formie

aktu notarialnego z dnia 18 października 1991r.

Lista członków założycieli Fundacji stanowi załącznik do Statutu..

 

 1. Fundacja działa na postawie przepisów z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach / j.t.Dz.U.

Z 1991 r. Nr.46,poz.203/ oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

                                         

                                                                    § 2

 

      Siedzibą Fundacji jest miasto Kwidzyn..

 

                                                                        §  3

 

   Fundacja prowadzi działalność w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

                                                                      §  4

 

  Fundacja używa pieczęci, prostokątnej z napisem: FUNDACJA; MISERICORDIA; w

  Kwidzynie.

 

                                                                      §  5

 

  Majątek Fundacji stanowi kwota jedenastu milionów złotych wniesiona przez Fundatorów.

 

 

                                                                      §  6

 

   Ministrem właściwym ze względu na jego zakres działania i cele fundacji jest Minister

   Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych.

 

 

                                                       R o z d z i a ł  II

                          

                                              Cele i zasady działania Fundacji

 

                                                                      § 7

 

   Fundacja służy udzielaniu wszechstronnej pomocy materialnej i organizacyjnej osobom

     fizycznym, instytucjom, stowarzyszeniom dla realizacji społecznie użytecznych celów,

    a szczególnie w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym w trudnych sytuacjach życiowych.

 

                                                                    § 8

 

    Do podstawowych celów działania Fundacji należy:

1.propagowanie idei opieki, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i życia.

 1. udzielanie pomocy materialnej oraz otaczanie opieką osób znajdujących się w trudnych

sytuacjach życiowych.

 1. Finansowanie budowy obiektów użyteczności publicznej w tym domów spokojnej starości,

ochrony zdrowia i obiektów kultu religijnego.

                     

                                                                      § 9

 

    Fundacja realizuje swoje idee poprzez:

 

 1. Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych na swoje potrzeby.
 2. Prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjno-wydawniczo-reklamowej
 3. współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą
 4. inicjowanie innych dozwolonych prawem form działalności służących celom Fundacji.

 

                                                       R o z d z i a ł   III .

                                            Organy i organizacja Fundacji

                                                     

                                                                   § 10

 

     Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji

 

                                                                  §  11

 

 1. Rada składa się z 15 członków : przewodniczącego, 2 zastępców i 12 członków
 2. Radę powołują Założyciele Fundacji
 3. Do kompetencji Rady należy:

 1/  wybór przewodniczącego Rady oraz jego zastępców jak też powoływanie

        i odwoływanie członków Zarządu

  2/   ocena  realizacji celów Fundacji

  3/   inicjowanie nowych form realizacji celów i zadań Fundacji

      4/    zatwierdzanie rocznych sprawozdań z wykonania zadań statutowych.

 

 1. Kadencja Rady i Zarządu trwa 4 lata.
 2. Decyzje w sprawach wymienionych w pkt 3  Rada podejmuje w drodze ogłoszenia – uchwały.
 3. Rada obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  raz w roku.
 4. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady z jego inicjatywy, na wniosek

Zarządu lub na wniosek połowy składu Rady.

 1. Posiedzenie Rady prowadzi jej przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłe większością głosów przy obecności, co najmniej ½

składu Rady.

                                                                § 12

 

       

 1. Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa i 2 członków.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie

co najmniej dwóch członków Zarządu.

 1.  Do kompetencji Zarządu należy:

  1/ kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz tym w sądzie

    

      2/  uchwalanie programów i planów działania Fundacji.

   

      3/  opracowywanie rocznych planów finansowych, zatwierdzanie bilansów oraz sprawozdań

         z działalności Fundacji

 

      4/  podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją

 

      5/ przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów

 

      6/ stwierdzenie stanu likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień § 25 statutu

 

 1. Zarząd przedstawi Fundatorom w terminie do 31.marca coroczne sprawozdanie ze

swojej działalności za rok ubiegły.

 

 1. Zarząd prowadzi rejestr ofiarodawców

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

i zwoływane są przez Prezesa z jego inicjatywy lub na wniosek Rady.

 1. Posiedzenie Zarządu prowadzi Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykle większością głosów oddanych.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

 

 1. upływu kadencji
 2. złożenia rezygnacji
 3. odwołanie przez Radę
 4. śmierci członka Zarządu

 

 1. Na miejsce osoby, której członkostwo ustało, Rada powołuje członka innego.

 

                                                              § 13

 

 1. Zarząd Fundacji może tworzyć stałe i doraźne  komisje, powoływać doradców, ekspertów

i specjalistów, jak też zespoły dla realizacji celów i zadań statutowych Fundacji.

 1. Dla potrzeb administracyjno-organizacyjnych Zarząd może powołać Biuro Fundacji.
 2. Zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników ustala Zarząd
 3. Decyzje, o których mowa w pkt 2 i 3, wymagają uprzedniej zgody Fundatorów.

 

 

                                                      R o z d z i a ł    IV                 

                                                             

                                             Majątek i dochody  Fundacji

                                           

                                                              §  14

 

  Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 11.000,000 / jedenastu

  milionów/ złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację

  w toku jej działania.

                                                       

   

                                                                § 15

 

    Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

 

                                                               § 16

 

   Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :

              

                     a/  darowizn, spadków i zapisów

                     b/  subwencji osób prawnych

                     c/  zbiórek i imprez publicznych

                     d/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego

                     e/ dochodów z działalności gospodarczej

 

                                                             § 17

 

    Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mają być użyte na realizację

   wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

                                                             § 18

 

    W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu

    spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego

   oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

                                                  R o z d z i a ł  V

 

                                      Działalność gospodarcza Fundacji

 

                                                           § 19

 

   Fundacja może prowadzić w kraju, i za granicą dozwoloną prawem działalność handlową,

  usługową i produkcyjną a w szczególności:

handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi i spożywczymi

usługi turystyczne i hotelowe

usługo poligraficzne, kserograficzne, akwizycyjne

organizowanie kursów i szkoleń

doractwo techniczne, ekonomiczne i prawne, pośrednictwo handlowe

 

 

                                                            § 20

 

  Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza w miarę potrzeby nie prowadzenie

  działalności gospodarczej środki  z nie więcej niż połowy Funduszu Założycielskiego,

  z odsetek bankowych od Funduszu Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z

  działalności gospodarczej.

 
 

                                                                § 21

 

    Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację i jej wyodrębnione jednostki

   organizacyjnej

 

                                                               § 22

 

  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami

  obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 

 

                                                      R o z d z i a ł  VI

 

                                                       Zmiana statutu

 

                                                              § 23

 

   Decyzje o przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej

   uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji

 

 

                                                    R o z d z i a ł  VII

 

                                             Postanowienia końcowe

 

                                                                    § 24

 

   Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie         

   wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

                                                                   § 25

 

  Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej

  uchwały przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

                                                                  § 26

 

  Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art.5 ust.4

  ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

  wskazanym w tym celu przez Radę Nadzorczą.

                           

                                                                § 27

 

  Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy

  dla miasta stołecznego Warszawy.

 

 

                                                                                          P R E Z E S

                                                                                  Fundacji ,,Misericordia”

                                                                                    Kazimierz Gorlewicz