piątek 01 Gru 2023
header01
header02
header03
Drukuj

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał  z inicjatywy Kazimierza Gorlewicza, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i przy współpracy  z Wojewódzkim Ośrodkiem Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.
1 października 1993 roku w trzech pracowniach rozpoczęły zajęcia 22 osoby. Byli to mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. Od 1995 roku w WTZ zaczęły uczestniczy osoby z Kwidzyna. Na początku 2004 roku nastąpiła zmiana. Warsztat Terapii Zajęciowej zaczęła prowadzić Fundacja „Misericordia” w Kwidzynie. Obecnie w zajęciach terapeutycznych w ośmiu wyspecjalizowanych pracowniach bierze udział 47 niepełnosprawnych uczestników. Osoby niepełnosprawne z miasta dowożone są na zajęcia warsztatowym samochodem lub przychodzą na zajęcia sami. Działalność WTZ finansowana jest w 90 proc. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  pozostałe środki pochodzą od samorządu gminy.

Podstawy prawne działalności


Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się, m.in. uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej. WTZ zaczęły powstawać na podstawie art.. 23 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472 oraz z 1992 roku Nr 21 poz. 85).

Obowiązująca obecnie ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776, z późn. zm.) to podstawowy akt prawny regulujący kwestie związane z niepełnosprawnością, uchwalona w 1997 r., była nowelizowana już ponad 30 razy.

Podstawą działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Zadania i cele działalności


Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Realizacja powyższych zadań przez Warsztat odbywa się poprzez:

 • ogólne usprawnianie,
 • rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego.


 
Cele działalności naszego warsztatu  można określić następująco:

 • Od biernej wegetacji do aktywnego życia wśród ludzi;

 

 • Od bezradnej medycyny i drogiej opieki do wczesnej rehabilitacji, wielodyscyplinarnego wspierania, rozwoju edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, udziału w kulturze;
 • Od zniewolenia opieką do zaradności, samodzielności i samostanowienia, z zapewnieniem dyskretnego wsparcia;
 • Od koncentracji na deficytach do promowania mocnych stron;
 • Od izolacji do włączania w normalne życie;
 • Od zgody na rezygnację z realizacji praw człowieka do walki z dyskryminacją i tworzenia warunków korzystania z praw człowieka bez żadnych wyjątków;
 • Od grupowej organizacji życia ze zminimalizowanym oczekiwaniem rozwoju do indywidualnych szans traktowania i stałego wyszukiwania coraz to nowych pól rozwoju, zwłaszcza społecznego.

 

Uczestnicy zajęć terapeutycznych


W zajęciach terapeutycznych bierze udział 47 niepełnosprawnych uczestników, w tym 2 osoby z Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, 24 osób z Kwidzyna oraz 12 osób z gminy Kwidzyn, 2 osoby z gminy Gardeja i 7 osób z Prabut.  Osoby niepełnosprawne z miasta i gminy dowożone są na zajęcia warsztatowym samochodem lub dochodzą na zajęcia sami.


Uczestnicy i instruktorzy WTZ


Uczestnikami warsztatu mogą zostać osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz posiadający dodatkowo zapis we wskazaniach – uczestnictwo w terapii zajęciowej.

Rehabilitacja medyczna


Dla wszystkich uczestników uczestniczących w zajęciach terapeutycznych, stosujemy dwie formy rehabilitacji medycznej.

 • Kinezyterapię (obejmuje między innymi ćwiczenia gimnastyczne i różne formy   czynnego   wypoczynku i relaksu).
 • Fizykoterapię (elektroterapia, termoterapia, światłolecznictwo i ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia).


Głównym założeniem pracy rehabilitanta jest usprawnianie i przywracanie możliwie pełnej sprawności fizycznej uczestnika, poprzez dobór różnych metod oddziaływań uwzględniające indywidualne podejście w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Jednym z naczelnych celów usprawniania ruchowego jest przywracanie utraconej czasowo siły i napięcia mięśni.

Dodatkową stosowaną formą jest masaż leczniczy.

Podstawą do wykonania wszelkich zabiegów są wskazania lekarskie uzyskane bezpośrednio przez uczestnika Warsztatu lub na wniosek rehabilitanta. Rehabilitant mając obraz ogólnego poziomu sprawności fizycznej uczestnika współpracuje poprzez rodziców lub opiekunów z lekarzem rodzinnym uczestnika, dobierając optymalną metodę rehabilitacji.