poniedziałek 02 Paź 2023
header01
header02
header03
Drukuj

wfosigw2015

Renowacja zabytkowego parku w 2015 roku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w drodze rozstrzygniętego konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody woj. pomorskiego (edycja na 2015 rok), zakwalifikował do dofinansowania ze środków funduszu w formie dotacji do kwoty 15000,00 zł na zadanie „REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU DWORSKIEGO" – nasadzenia drzew.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 19715,00 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadań bieżących zadania wyniosło 15000,00 zł.  

Umowa nr WFOŚ/D/625/143/2015

www.wfosigw.gda.pl

 OSIĄGNIĘTY EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY

Jednym ze sposobów ochrony przyrody jest rewitalizacja parków, możliwa dzięki dofinansowaniu między innymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zabiegi ochronne w zabytkowym parku, w zespole dworsko-parkowym, poprawiają stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywracają dawne założenia kompozycyjne poprzez cięcia pielęgnacyjne oraz usuwanie podszytu i samosiewów. Pozwalają zachować w dobrym stanie zdrowotnym wartościowe drzewa. Na terenie parku jest 20 drzew zasługujących na ochronę pomnikową. Utrzymywanie tych drzew w dobrym stanie pozwala nauczyć następne pokolenia odpowiedniego zachowania wobec otaczającej przyrody. Jest to upowszechnianie edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem poczucia odpowiedzialności za stan środowiska i szacunek dla wartości historycznych i kulturalnych.

Wykonanie w latach poprzednich melioracji wodnych i umocnienie naturalnych rowów (strumieni) pozwoliło przygotować teren parku na dalsze prace związane z nasadzeniami roślinności i zabiegami ochronnymi drzewostanu.

Poprzez wykonanie zadania „rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego" w miejscowości Górki, gmina Kwidzyn zostały dokonane nasadzenia drzew na miejsce wyciętych drzew obumarłych, wywrotów zgodnie z projektem i wymogami konserwatora zabytków. Park, szczególnie w najbliższym otoczeniu dworu, przygotowany jest na miejsce wypoczynku i rekreacji dla ogółu mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, a w szczególności pobliskiego osiedla miasta Kwidzyna, zamieszkałego przez ponad 5000 ludzi, na którym brakuje tego typu obiektu.

W 2015 roku z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i z Samorządu Powiatu Kwidzyńskiego, dokonano kolejnych prac związanych z nasadzeniami rodzimych drzew na terenie całego parku, zgodnych z projektem rewaloryzacji, zatwierdzonym przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku wg poniższego zestawienia:

Lp

Roślina

Opis

JM

Ilość

Drzewa liściaste

1

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

6-8 cm obw.

szt.

21

2

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

8-10 cm, 3 m wys.

szt.

3

3

Fagus sylvatica

Buk pospolity

Obw. 12-14 cm,  wys. 4 m

szt.

5

4

Acer pseudoplatanus

Klon jawor

Obw. 25-30 cm, wys. 4,5 m

szt.

4

5

Carpinus betulus

Grab pospolity

Obw. 16-18cm , 4 m wys.

szt.

9

6

Betula pendula

Brzoza brodawkowata

Obw. 16-18 cm

szt.

8

7

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Buk pospolity 'Atropunicea'

Obw. 16-18cm , 4 m wys.

szt.

1

Drzewa iglaste

8

Picea abies

Świerk pospolity

Wys. 2 m

szt.

4

 

RAZEM 

55

Całkowite odrestaurowanie parku poprawi jego walory rekreacyjno – wypoczynkowe, ale również będzie miało duży wpływ na poprawę stanu lokalnego środowiska naturalnego i na poprawę dotlenienia powietrza w naszym mieście. Utrzymywanie rewaloryzacji zabytkowego parku to również poprawa jakości krajobrazu poprzez utrzymywanie i budowę tzw. ”zielonej tkanki”.

Park jest przygotowywany pod potrzeby osób niepełnosprawnych i otoczony stałą opieką funkcjonującego w dworku Warsztatu Terapii Zajęciowej wchodzącego w skład Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   
 

                                                                                                                            P R E Z E S

                                                                                                                 Fundacji ,,Misericordia”

                                                                                                                   Kazimierz Gorlewicz